DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 28.03.2024 10:42:24 

MoonCat

Asi každého z nás, tedy milovníků zvířat, ať již nahatých či chlupatých, nadzvedávají ze židle inzeráty a zprávy, ve kterých je ať již z popisu, či fotografií zřejmé, že s "chovem" není něco v pořádku a mnoho z nás si klade otázku: "A to se s tím nedá něco dělat???"

Zmínil jsem to již ve svých příspěvcích na kočičích fórech, že ač se nám to nemusí líbit, zvíře je dle našich zákonů "věc" a na tyhle inzerenty jsme prostě krátcí a jediné co to může vyřešit, je občas tu proklínaný "trh", poněvadž kde nebude poptávka, nebude ani nabídka....

Přesto bych zde napsal alespoň právní výklad situací, kdy "chov" či "péče" o zvíře, které se nám "nelíbí" již hraničí s porušením ZÁKONA.

V současné době je "Týrání zvířat" řešeno v novém Trestním zákoníku, platném od 1.1.2010, kde je daná problematika řešena v:

§ 302
Týrání zvířat
(1) Kdo týrá zvíře
a) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo
b) surovým nebo trýznivým způsobem veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
a) byl-li za čin uvedený v odstavci 1 v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán, nebo
b) způsobí-li týranému zvířeti takovým činem trvalé následky na zdraví nebo smrt.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na větším počtu zvířat.

§ 303
Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti
(1) Kdo z hrubé nedbalosti zanedbá potřebnou péči o zvíře, které vlastní nebo o něž je povinen se z jiného důvodu starat, a způsobí mu tím trvalé následky na zdraví nebo smrt, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Odnětím svobody až na dvě léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt nebo trvalé následky na zdraví většímu počtu zvířat.

Všechna ustanovení trestního kodexu a i případně řešených přestupků v dané oblasti vyplývají prakticky pouze ze zákona č. 246/1992, který dále rozvádí co se pod kterým pojmem myslí a je zde taxativně vymezeno, co se považuje za týrání a zde je nutno vycházet ze základního principu občanského práva - co není zakázáno, je povoleno:

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů v § 3 písm. b) uvádí, co se rozumí zvířetem pro účely tohoto zákona – obratlovec kromě člověka, nikoliv však plody (féty) nebo embrya. V § 4 téhož zákona je pak uvedeno, které úkony se považují za týrání zvířete:
a) nutit zvíře k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a biologickým schopnostem a prokazatelně překračují jeho síly,
b) podrobit zvíře výcviku nebo je použít k veřejnému vystoupení či podobným účelům, pokud je pro ně spojeno s bolestí, utrpením nebo poškozením,
c) z jiných než zdravotních nebo pokusných důvodů
1. omezovat výživu zvířete včetně jeho napájení, nestanoví-li zvláštní předpis jinak,
2. podávat zvířeti potravu obsahující příměsi nebo předměty, které mu způsobují bolest, utrpení nebo jej jinak poškozují,
3. omezovat bez nutnosti svobodu pohybu nutnou pro zvíře určitého druhu, pokud by omezování způsobilo utrpení zvířete,
d) vydat slabé, nevyléčitelně nemocné, vyčerpané nebo staré zvíře, pro které je další přežívání spojeno s trvalou bolestí nebo utrpením, k jinému účelu než neodkladnému a bezbolestnému usmrcení,
e) podávat zvířeti dopingové látky a jiné látky poškozující organismus s cílem změnit jeho výkon nebo vzhled,
f) cvičit nebo zkoušet zvíře na jiném živém zvířeti, používat jiných živých zvířat jako lákadel, štvát zvířata proti sobě, aniž by to vyžadoval lov anebo příprava zvířete k jeho vypuštění do volné přírody,
g) provádět chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu zvířete, zejména kupírovat uši, ničit hlasivky nebo používat jiných prostředků k omezení hlasitých projevů zvířat anebo z jiných než zdravotních důvodů amputovat drápy a zuby, nejde-li o případy uvedené v § 7 odst. 3,
h) používat podnětů, předmětů nebo bolest vyvolávajících pomůcek tak, že působí klinicky zjevné poranění nebo následné dlouhodobé klinicky prokazatelné negativní změny v činnosti nervové soustavy nebo jiných orgánových systémů zvířat,
i) podávat zvířeti bez souhlasu odborně způsobilého veterinárního pracovníka veterinární léčiva a přípravky (dále jen „přípravky“) s výjimkou přípravků, které jsou volně v prodeji, provádět krvavé zákroky a injekční aplikace, pokud nejsou prováděny osobou odborně způsobilou, nejde-li o pokusy na zvířatech,
j) vyvolávat bezdůvodně nepřiměřené působení stresových vlivů biologické, fyzikální nebo chemické povahy,
k) chovat zvířata v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo vzájemně způsobovala utrpení,
l) zasahovat do průběhu porodu způsobem, který neodpovídá obtížnosti porodu, zvyšuje bolest anebo poškozuje zdraví matky i mláděte,
m) zacházet se zvířetem, přepravovat je nebo je pohánět způsobem, který vyvolává nepřiměřenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví anebo vede k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání,
n) používat k vázání zvířete prostředky, které způsobují utrpení,
o) usmrtit zvíře způsobem působícím nepřiměřenou bolest nebo utrpení,
p) překrmovat zvířata, zejména drůbež, ve velkochovech násilným způsobem,
r) používat živá zvířata ke krmení těch druhů zvířat, u nichž z biologických důvodů není takový způsob výživy nutný.

Například na chov v klecích by se dalo aplikovat "ustanovení c) odst. 3, k)", ale: nutno dokázat že tomu tak je, nutno dokázat že tomu tak není ze zdravotních důvodů, nutno dokázat, že to danému zvířeti působí utrpení Confused

Co se rozumí utýráním:
Utýráním zvířete ve smyslu ustanovení je každé usmrcení zvířete způsobem, které mu působí nepřiměřenou bolest, popř. jemuž předchází vystavení bolestem či šokujícím prožitkům, a to i trvajícím po kratší dobu, pokud toto vystavení bylo mimořádně intenzivní.

Komentář k § 302
Trestný čin týrání zvířat byl v předchozí úpravě upraven v § 203 trest. zák. a byl neustálým předmětem kritiky zejména ze strany osob zabývajících se ochranou zvířat. S ohledem na tyto skutečnosti je nově formulována základní skutková podstata tohoto trestného činu. U předešlé právní úpravy bylo možno pachateli tohoto trestného činu uložit trest odnětí svobody maximálně v trvání dvou let, pokud týral či utýral zvíře na místě veřejnosti přístupném nebo veřejně, podle přijaté úpravy je možno pachateli uložit trest odnětí svobody ve stejné výši již za splnění téměř shodných podmínek vymezených v § 302 odst. 1 tr. zák., (musí však jít např. surový nebo trýznivý způsob). O skutečnosti, že dochází ke zpřísnění postihu pachatelů těchto trestných činů svědčí i ta skutečnost, že maximální trest lze stanovit až v trvání pěti let, bude-li pachatel uznán vinným odstavcem 3 tohoto zákonného ustanovení.

Komentář k § 303 (zanedbání péče o zvíře z nedbalosti)
Uvedená skutková podstata má postihovat pachatele, kteří z hrubé nedbalosti zanedbají potřebnou péči o zvíře, které vlastní nebo o něž jsou povinni se z jiného důvodu starat, a způsobí mu tím smrt nebo trvalé následky na zdraví. Přísněji trestný bude pachatel, který se uvedeného jednání dopustí ve vztahu k většímu počtu zvířat.

K výše uvedenému bych ještě dodal, že od roku 2010 sice dochází ke zpřísnění tr. sazeb, ale stále přetrvává velmi benevolentní výklad toho, co je či není týráním, rozumějte tomu tak, jak jsem popsal výše, že je přesně stanoveno co týráním zvířete je, NIC VÍC, otázka toho, že se nám něčí chovatelské způsoby nelíbí nemůže být řešena právní cestou, pokud nejsem osobně takovým jednáním poškozen, potom se samozřejmě mohu domáhat svých práv, ale cestou občansko-právní, nikoliv trestní.

K novému ustanovení tr. zákoníku k zanedbání péče o zvíře z nedbalosti, tak zde, co se týká těch pověstných inzerátů co nás tak vytáčí, to jsme opět tam kde jsme byli, poněvadž toto ustanovení vyžaduje NÁSLEDEK (trvalé následky na zdraví nebo smrt), kdy samozřejmě mezi jednáním a následkem musí být PŘÍČINNÁ SOUVISLOST, laicky řečeno, kočičák má trvalé následky na zdraví proto, poněvadž jej měl např. chovatel v kleci, dával mu špatné jídlo, atd... No a tohle je samozřejmě otázka spousty znaleckých posudků, kdy mnohdy jeden vyvrací druhý a řešení je v nedohlednu....

ZÁKONY:        

Zákon na ochranu zvířat proti týrání.pdf [263 KB]  

Evropská dohoda o ochraně zvířat v zájmovém chovu.pdf [104 KB]  

PS: toto mé povídání naleznete též v sekci "Sphynxí diskuzní fórum", kde jsou vaše náměty vítány.